UMÓW WIZYTĘ:

+48 535 880 065
+48 502 567 840

ADRES:

Rejestracja oraz gabinety psychoterapeutyczne i lekarzy psychiatrów:

Wilcza 31/15
(klatka C, I piętro)

Gabinety psychoterapeutyczne:
Wilcza 31/7
(klatka A, IV piętro)

00-544 Warszawa

E-MAIL:

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9.00-20.00

Violetta Zając

Jestem certyfikowana psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 
W Pracowni Terapii i Rozwoju prowadzę psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, terapię rodzin, małżeństw, par. Pracuję w nurcie systemowym, inspirując się myśleniem analitycznym. Konsultuję rodziców i pedagogów w sprawach trudności wychowawczych z nastolatkami.
Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji, aktualnie u p. Jacka Budejko i prof. Bogdana de Barbaro.
 W mojej pracy terapeutycznej zależy mi na całościowym rozumieniu osoby oraz uwzględnieniu kontekstu społecznego i duchowego w którym dana osoba żyje. 
Ważne jest dla mnie wielowersyjność spojrzenia na osobę, sytuację, zaciekawienie, otwartość na inność, wrażliwość na język, poszukiwanie opisu systemowego osoby i sytuacji, prymat dialogu przed byciem ekspertem. Wiecej na https://violettazajac.wordpress.com/o-mnie
. 


Moje doświadczenie

Pomocą terapeutyczną zajmuję się od 2000 r. W latach 2000 – 2023 pracowałam jako wychowawczyni – socjoterapeutka oraz terapeutka rodzinna i grupowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 SOS 
z młodzieżą mającą problemy psychiczne (depresje, fobie, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, psychozy, Zespół Aspergera, ADHD) oraz z ich rodzinami.

Wykształcenie i ukończone szkolenia:

– studia wyższe Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek pedagogika specjalna, specjalność resocjalizacja.

– podyplomowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Centrum Psychologiczno-Medycznym MABOR w Warszawie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

– szkolenie ”Terapia par” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prowadzone przez Annę Siewierską-Niedziałek

– certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień wydany przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne
- liczne staże i szkolenia w zakresie pomocy terapeutycznej, w tym 2 letni staż jako koterapeuta
rodzin, małżeństw, par w Grupie Synapsis.

I am a certified psychotherapist of the Polish Psychological Association. At the Therapy and Development Workshop I conduct individual psychotherapy for adolescents and adults, therapy for families and married couples. I work in the systemic current, inspired by analytical thinking. I consult parents and educators on parenting difficulties with teenagers. 
I have regular supervision, currently with Mr Jacek Budejko and Prof. Bogdan de Barbaro. In my therapeutic work, I am committed to a holistic understanding of the person and to taking into account the social and spiritual context in which the person lives. 
What is important to me is a multifaceted view of the person, the situation, curiosity, openness to otherness, sensitivity to language, the search for a systemic description of the person and the situation, the primacy of dialogue before being an expert. 
More at https://violettazajac.wordpress.com/o-mnie

My experience:

I have been involved in therapeutic work since 2000. From 2000 to 2023 I worked as 
a tutor – sociotherapist and family and group therapist at the Youth Sociotherapy Centre No. 1 SOS with young people with mental problems (depression, phobias, eating disorders, addictions, psychosis, autism spectrum, ADHD) and with their families.

Education and training completed:

– higher education at the University of Wrocław, specialisation in special pedagogy, specialisation in re-socialisation.
– Postgraduate training in psychotherapy at the Psychological and Medical Centre MABOR 
in Warsaw certified by the Polish Psychiatric Association.
– training in “Couples therapy” at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw, conducted by Anna Siewierska-Niedziałek